Meillä on ratkaisu – yhdenvertaisempi Suomi datan avulla

Insight
3.3.2023
Eduskuntavaalit ovat kulman takana ja Me-säätiön näkökulmasta eri puolueiden ohjelmat näyttävät lupaavilta: syrjäytymisen ennaltaehkäisy on nostettu keskeiseksi vaaliteemaksi lähes kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa. Näyttää siltä, että olemme kaikki samalla asialla.

Me-säätiö on perustettu, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi taustastaan riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet, ja jotta yksikään lapsi ei jäisi syrjään. Haluamme varmistaa, että lapsille, nuorille ja perheille suunnattu ennaltaehkäisevä työ on mahdollisimman vaikuttavaa.

Ongelman tunnistaminen ei yksin riitä - haluamme kääntää katseet ratkaisuihin. Jotta Suomessa voidaan ottaa isoja harppauksia eriarvoistumisen vähentämisessä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, meidän täytyy tunnistaa parhaat toimenpiteet ja ohjata resursseja niihin, dataan perustuen.

Tehdään hyvän työn vaikutukset näkyväksi

Ennaltaehkäisevän työn rahoitus on suuressa murroksessa – sekä järjestöissä että julkisella sektorilla. Resurssien niukentuessa on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota toiminnan vaikutuksiin ja tehdä työn tuloksia näkyväksi.

Haluamme auttaa lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia tahoja tunnistamaan toimivimmat toimenpiteet ja osoittamaan työnsä tulokset. Uskomme, että todennettu tieto toiminnan vaikutuksista lisää työn arvostusta, ja parempi data auttaa kehittämään toimintaa sekä ohjaa panostamaan siihen, mikä toimii. Haluamme luoda edellytyksiä kerätä dataa ja osaamista datan hyödyntämiseen työn johtamisessa. Syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää työtä tekeviin organisaatioihin tulee tarjota työkaluja toiminnan vaikutusten osoittamiseen. Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittäneet työkalun, jonka avulla lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat organisaatiot keräävät tietoa toiminnastaan, seuraavat oman toimintansa tuloksia ja vaikutuksia, ja tekevät niitä näkyväksi.

Rahoittajatahoilla tulee olla riittävät tiedot rahoituspäätösten tueksi: rahoitusta tai avustuksia tulisi arvioida suhteessa toiminnan tuloksiin, vaikutuksiin tai vaikuttavuuteen. Tarvitsemme enemmän vertailukelpoista ja yhteismitallista tietoa, toimivia tiedonkeruun tapoja sekä yhteisiä mittareita, jotta dataa voidaan hyödyntää myös rahoittajatahojen työn tukena.

Tarvitsemme mittaamisen ja datan hyödyntämisen kulttuuria, jotta syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä voidaan onnistua. Järjestöjen, julkisen sektorin ja rahoittajatahojen lisääntyvä ymmärrys toiminnan vaikutuksista ja mahdollisuuksista auttaa löytämään toimivimmat keinot edistää yhdenvertaisuutta.

Panostetaan vaikuttavimpiin toimenpiteisiin

Tunnistamme jo nyt hyvin syrjäytymisen mekanismit, siihen liittyvät riskitekijät sekä kustannukset yhteiskunnalle. Tiedämme, että varhaisessa vaiheessa aloitettu, ennaltaehkäisevä työ on tutkimusten mukaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Suomessa on lukematon määrä toimijoita ja hankkeita, jotka tekevät hienoa työtä yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen. Järjestöt, kunnat ja hyvinvointialueet tuottavat kaikki ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka vaikutuksista ja vaikuttavuudesta meillä on vain vähän tietoa. Millaiset toimenpiteet saavat aikaan suurimman muutoksen ihmisten ja tietyn alueen hyvinvoinnissa?

Jotta voisimme onnistua työssä mahdollisimman hyvin, tulisi meillä olla parempaa tietoa siitä, millaisilla toimenpiteillä saadaan aikaan suurin muutos. Olennaista on tunnistaa toimenpiteet, jotka tavoittavat oikean kohderyhmän ja joilla on myönteistä vaikutusta perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin. Vertailukelpoinen tieto eri toimenpiteistä auttaa siinä, että resurssit ohjataan jatkossakin mahdollisimman reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Millaisia muutoksia haluaisimme nähdä seuraavalla vaalikaudella?

Hallitusohjelmassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten valtionavustusjärjestelmä voi tukea vaikuttavampaa työtä.

Hallitusohjelmassa toivomme näkevämme kirjauksia ainakin seuraavista teemoista:

1. Valtionavustustoiminnan kehittäminen jatkuu painottaen avustustoiminnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä
2. Syrjäytymisen ehkäisyyn liittyville valtionavustuksille luodaan yhtenäisiä vertailukelpoisia tiedonkeruun tapoja ja mittareita, jotka tuovat tietoa toiminnan vaikuttavuudesta.

Jatketaanko keskustelua?

Haluamme, että syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä työssä onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihdamme mielellään ajatuksia vaikuttavammasta työstä syrjäytymisen ehkäisemiseksi - ole yhteydessä!