Lukuvuoden 2024–2025 aikana arvioimme Harrastamisen Suomen mallin vaikutuksia ja tavoittavuutta 20 kunnassa

Insight
3.6.2024
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste, opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintavirasto ja Me-säätiö käynnistävät syksyllä pilottihankkeen, joka selvittää mallin harrastusryhmien vaikutuksia kunnissa sekä niihin osallistuvien lasten elämissä.

Mikä on Harrastamisen Suomen malli?

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa Harrastamisen Suomen mallin kautta vuosittain kunnille 14 miljoonaa euroa, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus osallistua maksuttomiin, matalan kynnyksen harrastusryhmiin koulupäivien yhteydessä. Säännöllinen osallistuminen ohjattuun harrastukseen lisää usein kuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. Harrastusryhmiä järjestetään kokkikerhoista parkouriin ja jääkiekosta kankaanpainoon. Mallin periaatteiden mukaisesti harrastustoiveista kysytään lapsilta itseltään ja ryhmien avulla halutaan aidosti tarjota jokaiselle jotakin.

Olemme käynnistämässä yhdessä Opetushallituksen Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston kanssa pilottihankkeen Harrastamisen Suomen mallin vaikutusten selvittämiseksi. Pilotin tarkoituksena on tarkastella lukuvuoden 2024–2025 aikana 20 kunnassa, miten mallin avulla järjestettävät harrastusryhmät tavoittavat eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria ja miten harrastaminen edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja osallisuuden kokemustaan.

Elokuussa 2024 käynnistyvässä pilottihankkeessa käytetään Me-säätiön kehittämää datateknologiaa. Haluamme tuottaa yhdessä pilottiin osallistuvien kuntien ja taustatahojen kanssa tietoa harrastustoiminnan vaikutuksista sekä rakentaa yhteistä mittaristoa niiden mittaamiseen.

Pilottihankkeesta hyötyä jatkokehitystä varten

Maksuttomaan pilottihankkeeseen osallistuminen tarjoaa kunnille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada tietoa kunnassa järjestettävistä harrastusryhmistä, joiden taustalla on Harrastamisen Suomen malli. Harrastusryhmistä kerätty tieto kertoo, onko lajien tai ryhmien välillä eroa tavoittavuudessa ja millaisia harrastustoiminnan vaikutuksia lasten kokemuksessa voidaan havaita. Tämä on jatkon kannalta arvokasta tietoa kunnille itselleen, mutta myös valtakunnallisesti.

Kunnista kerätty tieto auttaa lisäksi kehittämään Harrastamisen Suomen mallia vaikuttavammaksi ja luomaan yhteistä mittaristoa, jota voidaan hyödyntää harrastustoiminnan vaikuttavuuden mittaamisessa myös tulevaisuudessa.

Kunnat saavat ryhmien koontitulokset itselleen, sekä näkevät samalla millaisia tuloksia valtakunnallisesti on saavutettu. Pilottihankkeen kaikki yhteistyötahot saavat valtakunnallista ja alueellista koontitietoa Harrastamisen Suomen mallin osallistujista.

Vaikuttavuusarviointi – uhka vai mahdollisuus?

Me-säätiölle on tärkeää, että datateknologiamme hyödyntäminen on kaikille osapuolille yksinkertaista ja tapahtuu tarkkaan tietosuoja-asetusta noudattaen. Myös Harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeen kyselyt tehdään harrastajien huoltajille mahdollisimman helpoksi: tietoa kerätään harrastusryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä lukukausien päätteeksi.

Huoltajilta Me-säätiö kerää kyselytietoa perheiden taustatiedoista ja osallistujien hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksesta. Tieto kerätään yleishyödylliseen tilastointitarkoitukseen, eikä siitä voi tunnistaa yksilöitä.

Jotta tietoa saadaan kattavasti, Me-säätiö tukee kuntia perheille suunnatussa viestinnässä ja tarjoaa valmista materiaalia sitä varten. Kyselyistä ilmoitetaan suoraan koululaisten huoltajille. Kyselyihin vastaaminen on heille luonnollisesti täysin vapaaehtoista. 

Vastauksetja osallistumistiedot ovat luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voidatunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me-säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja tietojen luovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.

Ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja pilottihankkeesta: partners(at)mesaatio.fi