Tavoitteemme

Me olemme säätiö, jonka mielestä maailmassa ei pitäisi olla ’meitä’ tai ’heitä’. On vain me.

Tavoitteemme on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla taustastaan riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä hyvään elämään. Säätiömme tarkoitus on tukea tämänkaltaisia yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita. Lisäksi tuemme ympäristönsuojelua Suomessa.

Perustajamme Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat molemmat sarjayrittäjiä, jotka ovat olleet mukana perustamassa muun muassa Supercell- ja Sumea-peliyrityksiä sekä rahoittamassa suomalaisia kasvuyrityksiä Lifeline Ventures -rahaston kautta.

Me-säätiö on rekisteröity keväällä 2015.

Säätiömme visio on, että vuonna 2050 ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.

Minkälaisia kohteita haluamme tukea?

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan investoimalla kunnianhimoisiin ratkaisuihin, joilla tavoitellaan merkittävää ja mitattavaa vaikutusta, tuottavuutta, innovatiivisuutta sekä pysyvää rakenteellista ja kulttuurista muutosta.

Uskomme, että rohkeasti kokeilemalla uusia toimintamalleja on mahdollista löytää keinoja, joilla visio muuttuu todellisuudeksi. Me-säätiö on valinnut neljä painopistealuetta omille investoinneilleen:

  • Koulutus
  • Työllistyminen
  • Mielenterveys
  • Harrastustoiminta

Ihanteellinen rahoituskohteemme täyttää seuraavat kriteerit:

1) Fokus. Toiminnan fokus kohdistuu ennaltaehkäisevästi ja paikallisesti syrjäytymisuhan alla eläviin lapsiin ja nuoriin Suomessa.

2) Tavoitteellisuus ja mitattavuus. Toiminnalla on oltava selkeät tavoitteet ja niiden pitää olla mittaroituja. Tavoite on olla maailman paras pitkällä tähtäimellä. Vertailukohdat haetaan vastaavista parhaista kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista.

3) Tehokkuus. Investoinnit kohdistuvat täysimääräisesti avustettavaan kohteeseen. Siksi yhteistyötä tehdään vain joko tehokkaiden kumppanien kanssa tai lahjoittamalla varat valitun työmuodon tai hankkeen tukemiseen.

4) Iso vaikutus & skaalautuvuus. Jokainen hankkeemme tavoittelee mahdollisimman isoa vaikutusta, toisin sanoen sen pitää koskettaa
mahdollisimman monen lapsen ja nuoren elämää. Toiminnan pitää jäädä pysyväksi ja jonkun muun tahon rahoittamaksi rahoituskauden jälkeen.

5) Kokeilu ja riskinotto. Kokeilemme mielellämme uutta. Lähdemme myös mukaan korkean riskin hankkeisiin, joissa yritetään löytää aivan uudenlainen ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan, esimerkiksi uudenlaisen teknologian tai toimintatavan kautta. Me emme pelkää epäonnistumisia. Vain niiden kautta voimme oppia ja kehittää jotain uutta.

6) Yhteistyö. Vaikutus maksimoidaan, kun mahdollisimman monta toimijaa tekee yhdessä saman tavoitteen eteen töitä. Päällekkäisiin tai kilpaileviin tekemisiin ei ole varaa, vaan haluamme edistää kaikkia osapuolia palvelevaa yhteistoimintaa. Paras vaikuttavuus saadaan aikaiseksi, kun eri tahot tuovat osaamisensa ja resurssinsa yhteen. Siksi esimerkiksi julkisten toimijoiden ja kuntien mukanaolo on useimmissa hankkeissa välttämätöntä kestävän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Kenelle myönnämme rahoitusta?

Me-säätiön tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja katkaista lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierteet sekä pureutua syrjäytymisen todellisiin juurisyihin. Olemme kiinnostuneita rahoittamaan vaikuttavia ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi julkisen, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Säätiö kohdentaa muutosinvestointeja kohteisiin, joissa vaikutuksen voidaan osoittaa olevan suurin.

Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme parhaaksi tunnistamiamme toimijoita kehittämään ja toteuttamaan säätiön strategisia ohjelmia. Kartoitamme uusia työtapoja ja kutsumme itse yhteistyökumppaneita toteuttamaan niistä vaikuttavimpia.

Kaikessa tekemisessämme teemme näkyväksi vaikutukset – myös kustannusvaikuttavuuden. Haluamme tietää tarkasti, olemmeko matkalla kohti visiotamme.

Vastuullinen sijoittaminen

Me-säätiön sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota sijoitustoiminnan vastuullisuuteen. Perinteisten taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden valinnassa korostuvat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (Environmental, Social, Governance, ESG).

Me-säätiö voi myös toimia sijoittajana SIB–hankkeissa (Social Impact Bond, SIB), joilla tavoitellaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten sijoitustuottojen lisäksi. Mahdollisten ulkoisten varainhoitajien valinnassa painotetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista osana varainhoitajan sijoitusprosessia. Varainhoitajilta myös edellytetään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittamista.

Me-säätiö edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassa ja verkostoituu muiden alan toimijoiden kanssa.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Me-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian. Hallitus on nimittänyt Me-säätiön toimitusjohtajaksi Ulla Nordin 1.12.2015 alkaen. Me-säätiön toiminnasta vastaavat säätiön toimitusjohtaja ja hallitus.

Säätiön toimitusjohtaja
Ulla Nord

Hallitus
Ilkka Paananen, puheenjohtaja
Mikko Kodisoja, varapuheenjohtaja
Sirkku Soini

Tilintarkastaja
Säätiön tilintarkastajana toimii KHT Heidi Vierros.

Jäsenyydet

Olemme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelin, ja sen jäsenet noudattavat hyvää säätiötapaa.


© 2018 Me-säätiö. Me-säätiö®, Me-koulu®, Me-talo® ja me.-logo ovat Me-säätiön tavaramerkkejä.