Me-säätiön säännöt

1§ Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Me-säätiö ja kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on vähentää yhteiskunnallista eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Säätiö edistää ja tukee taloudellisesti erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyväksi tehtävää työtä sen eri muodoissa. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, perhetaustasta tai muista lähtökohdista riippumatta.

Yllä olevan tarkoituksen lisäksi säätiö voi myös tukea ympäristönsuojelua Suomessa.

Säätiö on perustettu 15 (viidentoista) vuoden määräajaksi.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan sekä jakamalla avustuksia ja apurahoja erilaisiin yleishyödyllisiin hankkeisiin että toteuttamalla omia hankkeita. Hankkeet, joilla toteutetaan säätiön tarkoitusta, voivat liittyä esimerkiksi tutkimukseen, opetukseen, kehittämiseen, viestintään, palveluntarjoamiseen ja teknisiin ratkaisuihin.

Avustusten ja apurahojen jakokriteereinä painotetaan mm. seuraavia asioita:

  • Toiminnan tavoitetason pitää olla mahdollisimman korkealla.
  • Vaikutuksen pitää olla mitattavissa mahdollisimman hyvin.
  • Toiminnan pitää olla tehokasta, ts. jokaista lahjoitettua euroa kohden pitää saada mahdollisimman iso vaikutus.
  • Säätiö tukee mielellään toimintaa, jonka voidaan katsoa olevan aikaansa edellä ja innovatiivista, esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntäen.

Toimintaa harjoitetaan pääosin Suomessa.

4§ Säädepääoma

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu 50 000 (viisikymmentä tuhatta) kappaletta Supercell Oy:n osaketta. Säätiö on oikeutettu myymään sen haltuun lahjoitetut Supercell Oy:n osakkeet.

Säätiön varat tulee sijoittaa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Sijoittamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja säätiö voi sijoittaa social impact –sijoittamiseen, joilla tavoitellaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten sijoitustuottojen lisäksi.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

5§ Hallitus        

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat perustajat Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja (Perustajat) ja kolmas jäsen. Perustajat valitsevat hallituksen kolmannen jäsenen vuosikokousten väliseksi ajaksi. Mikäli perustajat eivät ole helmikuun loppuun mennessä valinneet hallituksen jäsentä, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Perustajat toimivat elinaikanaan tai siihen asti kunnes he haluavat tehtävästä luopua, hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli Perustajat ovat luopuneet hallituksen jäsenyydestään, uuden hallituksen jäsenen valinnan suorittaa säätiön muu hallitus.

6 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

8 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus ottaa ja erottaa säätiölle mahdollisesti otettavan toimitusjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Toimitusjohtajan palkan suuruuden ja muut mahdollisesti maksettavat palkkiot määrää säätiön hallitus.

9 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

  1. käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus
  2. päätettävä talousarviosta kuluvalle vuodelle
  3. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
  4. valitaan hallituksen jäsenet, mikäli Perustajat eivät ole niitä määräajassa valinnut.

10 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösaineisto ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

12 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §

Säätiö puretaan 15 (viidentoista) vuoden kuluttua vuoden 2030 lopussa. Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

 


© 2018 Me-säätiö. Me-säätiö®, Me-koulu®, Me-talo® ja me.-logo ovat Me-säätiön tavaramerkkejä.