Me-koulu Espoo

Me-koulu Espoo-ohjelma toimii Saunalahden koulussa vuoden 2018 loppuun saakka.  Pilotissa on kehitetty toimintamallia, joka vähentää syrjäytymistä ja syrjäytymisen aiheuttamia kustannuksia. Mukana kehitystyössä ovat kouluyhteisön ammattilaiset, oppilaat ja heidän vanhempansa.

Me-koulu Espoossa on kehitetty yläluokan oppilaiden oppimispolkuja siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla huomioivat yksilölliset valmiudet, tarpeet ja elämäntilanteen. Opetuksen ja tuen apuna käytetään myös digitaalisia välineitä.  

Saunalahden koulussa kehitystyöstä vastaavat Me-koulu -kehittäjät Heikki Korhonen, Heini Kaistinen ja Mikko Tujula.

Syksyllä 2017 Saunalahden koulussa käynnistettiin useita syrjäytymiskehityksen vähentämiseen tähtääviä projekteja:

  • Koulun tarina: Kaikki kouluyhteisön jäsenet osallistuvat Koulun tarina -projektiin, jossa luodaan monimediallinen verkkosivu koulun menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuuden visiosta.
  • VIP-välkkä, jossa tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus saada konkreettinen palkinto kehityksestä koulutyössä, käytöksessä ja toisten huomioonottamisessa.
  • Kolmikko: kolme oppilasta kokoontuu hyvinvointikeskusteluun ohjaajan kanssa. Tavoitteena on kehittää yläkoulukulttuuria ja lisätä vuoropuhelua oppilaiden ja henkilökunnan kanssa.
  • Myönteisen käytöksen vahvistaminen, MKV: toimintamalli, jossa lapsi tai nuori oppii konkreettisten suunnitelmien avulla selviytymään haastavista tilanteista.
  • Luokan toiminnan havainnointi: Opettajat vertaishavainnoivat toistensa oppitunteja havainnointilomakkeen avulla. Lomake on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston professori Anna-Maija Poikkeuksen kanssa. Tavoitteena on opettajan ammatillinen kehittyminen vuorovaikutus- ja tunnesuhteissa sekä ohjaus- ja oppimisprosessin tukena, jotta jokaisella oppilaalla olisi luokassa mahdollisimman hyvät olosuhteet kehittyä ja oppia.
  • Vaikeudet ja vahvuudet –kysely, Vava (Strengths and Difficulties Questionare, SDQ): Kysely toteutetaan arviointikeskustelussa ja sen avulla saadaan tietoa lapsen hyvinvoinnista. Kyselyn tulosten avulla voidaan oppilaalle antaa oikeaa tukea nopeammin. Opettaja, oppilas ja huoltaja pääsevät vastaamaan Vava-kyselyyn Wilmassa.
  • Me-tunnit: Me-tunneilla opitaan tunnetaitoja, vaikuttamista, yhteistoimintataitoja, vahvuuksia ja laaja-alaisen osaamisen taitoja. Tunnit lisäävät myös opettajien oppilaantuntemusta, käsitystä oppilaiden kokonaishyvinvoinnista sekä tarjoavat mahdollisuuden oppituntien ulkopuoliseen yhteisöllisyyteen. Me-tunnit pyritään saamaan pysyväksi käytännöksi Saunalahden koulussa.  Tunnit tarjoavat opettajille työvälineitä ja ohjeistusta oppituntien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • Tietojärjestelmä oppilaiden tuen seurantaan: Kehitysvaiheessa olevan tietojärjestelmän tarkoituksena on edistää oppilaiden tarvitsemien tukitoimien suunnittelua ja seurata tehtyjen suunnitelmien toteutumista. Järjestelmän tavoitteena on, että tiedonkulku paranee koulun eri tehtävissä toimivien ammattilaisten kesken ja siten jokainen oppilas saa parhaan mahdollisen tuen.