K-0

 

Aseman Lapset ry:n alkuvuodesta 2017 käynnistyneessä hankkeessa K-0 tehdään näkyväksi kiusaamisilmiön eri puolia. Ilmiötä lähestytään kiusaajan, uhrin, perheen, koulun eri ammattikuntien näkökulmasta. Hankkeessa selvitetään sellaisia kiusaamistapauksia, joissa on tehty rikosilmoitus tai muuten pyydetty poliisilta virka-apua.

Hankkeen kaksi työntekijää työskentelevät tapausten parissa tiiviisti varmistaen kaikille asianosaisille riittävät asiankäsittely- ja tukitoimet. Tapauksissa hyödynnetään moniammatillisesti myös muita palveluja kuten terveydenhuoltoa, lastensuojelua ja nuorisotyötä.

Työskentelyn pohjalta kehitetään uusia keinoja erityisesti monimutkaisiin ja pitkittyneisiin kiusaamistapauksiin. Tekemällä kiusaamiseen johtaneet tekijät näkyväksi, pystytään tapauksia ennaltaehkäisemään tulevaisuudessa tehokkaammin. Vuonna 2018 kenttätyökokemusten sekä nuorisotutkimusverkosto ry:n tuottaman tutkimuksen pohjalta koulutetaan ammattilaisia Helsingissä 2-3 pilottialueella hyödyntämään hankkeessa kehitettyjä malleja ja toimintatapoja.

Sovittelua puolueettoman aikuisen johdolla

Työskentelyssä sovittelu on keskeisessä roolissa. Menetelmässä nuoret lähtevät aikuisten johdolla itse tekemään työtä sovinnon löytämiseksi. Sovittelupöytään voidaan myös päätyä pelkästään aikuisten kesken, kun on tarpeen purkaa koulun ja kodin välille muodostunutta epäluottamusta. Kaikissa tapauksissa kuitenkin työskentely perheen kanssa on keskiössä.

Yhteistyökumppaneilta on saatu hyvää palautetta siitä, että kouluun on tullut ulkopuolisia toimijoita. Jos koulu on yrittänyt setviä kiusaamistilannetta siinä onnistumatta, voi perheen olla vaikea luottaa koulun aikuisiin. On myös huomattu, että usein ongelmatilanteiden takaa löytyy pulmia koko luokan vuorovaikutuksesta, ja silloin työskentely onkin syytä ulottaa koko luokkaan.

Helsingissä toteutettavaa hanketta rahoittaa ME-säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Aseman Lapset ry. Poliisin lisäksi yhteistyöhön ovat sitoutuneet muun muassa Helsingin opetusvirasto, lastensuojelu, nuorisotoimi, kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö, sovittelutoimisto sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

Hankkeen kantavia ajatuksia:

• Kiusatun tulee saada kokemus siitä, että hänet on otettu vakavasti, ja että aikuiset puuttuvat kiusaamiseen.
• Myös kiusaaja on yhä lapsi, jolla on oikeus oppia parempia ja rakentavampia keinoja ikätovereiden kanssa toimimiseen ja oman paikan löytämiseen ryhmässä.
• Pitkään jatkuneissa kiusaamisilmiöissä myös osapuolten perheet ja läheiset ovat usein uupuneita ja tarvitsevat tukea tilanteen purkamiseen.
• Koulut ovat osa yhteiskuntaa, ja oikeutettuja saamaan apua neuvottomuutta tai voimattomuutta herättävissä tilanteissa.

Aikuiset ovat säätäneet oppivelvollisuuden, joten aikuisten tehtävä on myös luoda turvallinen kouluympäristö kaikille nuorille.

Lue lisää: Heikki Turkka: Toimintakulttuuria hienosäätämässä