Saunalahden peruskoulun rehtorin irtisanominen

Me-säätiö käynnisti vuonna 2016 Me-koulu -ohjelman, jonka tavoitteena on tuottaa Suomen peruskouluihin syrjäytymistä ehkäisevä toimintamalli. Ohjelman kuntakumppaneiksi valittiin Lohja ja Espoo. Me-koulu Espoon pilottikouluna on toiminut Saunalahden yhtenäinen peruskoulu, jonka rehtorina on ollut Hanna Sarakorpi. Espoon kaupunki irtisanoi hänet äkillisesti viime viikon lopussa.

Osa irtisanomiseen johtaneista syistä koskee Me-koulu -pilotin kehittämistyötä. Rehtori Hanna Sarakorven saamassa varoituksessa on katsottu, että Me-koulussa pidetyt Me-tunnit ovat rikkoneet olemassa olevaa Opetussuunnitelmaa (OPS) ja tuntijakoa. Tosiasiallisesti Me-tuntien sisältöjä on käytetty opetuksessa sisältöinä äidinkielen ja luokanvalvojan tunneilla. Me-tunti -termiä on käytetty tunneista, joissa opitaan tunne- ja yhteistoimintataitoja ja lisätään koulun yhteisöllisyyttä. Asia on käsitelty Me-koulun johtoryhmässä ja hyväksytty yhdeksi työmuodoksi opetustoimen johdon kanssa. Koulun opettajat ja rehtori ovat toimineet yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti kehittämistyössä, mutta tämä asia on jälkikäteen nostettu yhdeksi varoituksen perusteeksi. Pidämme valitettavana tapaa, jolla nyt on toimittu.

Me-säätiön näkökulmasta yhteistyö pilottikoulun ammattilaisten, Me-kehittäjien ja rehtori Hanna Sarakorven kanssa on ollut innovatiivista sekä sujunut hyvässä yhteishengessä ja yhteisymmärryksessä. Sen sijaan yhteistyö vastuualueen virkamiesten kanssa on ollut haasteellista ja yhteisesti sovittujen asioiden edistäminen hankalaa.

Me-säätiö joutui antamaan huomautuksen opetustoimen johdolle havaitsemistaan puutteista Me-säätiön ja Espoon kaupungin Me-koulu Espoon kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen noudattamatta jättämisestä 24.8.2018.

Huomautuksen yksi kohta koskee kaupungin opetustoimen johdon toimia koskien koulun rehtoria. Rehtori ei ole saanut riittävästi tukea Me-koulun kehittämistyössä ja se on vaikuttanut kielteisesti hankkeen etenemiseen. Rehtori on saanut myös muita huomautuksia Me-koulun kehittämistyössä eteenpäin viemistään asioista, vaikka niihin on sopimuksessa sitouduttu ja asioista on yhteisesti johtoryhmässä opetustoimen johdon kanssa sovittu.