Kuka syrjäytyy jo koulun penkiltä?

Syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat tunnistetaan koulussa jo varhain. Miksi heitä ei kuitenkaan osata auttaa ajoissa ja vaikuttavasti?

Me-säätiö julkisti datasivustollaan uusimmat laskelmansa syrjäytyneiden nuorten määrästä.  Suomessa on  tällä hetkellä 65 941 15–29-vuotiasta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella syrjäytyneinä. Heitä on jopa yhden ikäluokan verran, vaikka suurimman osan kohdalla tunnistimme ongelmat jo peruskoulussa.

Me-säätiön datasivustolta löytyy nyt uusia peruskoulun tilannetta kuvaavia työkaluja, jotka kertovat kuntakohtaisesti oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisen tuesta. Työkalujen avulla voidaan tehdä vertailuja ja havaita, minkälaisilla oppilaiden hyvinvoinnin tekijöillä on yhteyttä toisiinsa.

Koulumaailma datan silmin

Suomessa kerätään vuosittain valtavasti tietoa oppilaiden hyvinvoinnista, oppimisesta ja oppimisen tuesta. Me-säätiö on julkistanut datasivustollaan uusia työkaluja, joissa näemme eri lähteistä ja eri vuosilta kerätyn tiedon koulumaailmasta yhdessä kuvassa. Me-säätiö on koonnut datasivustolle mm. THL:n kouluterveyskyselyn pohjalta dataa oppilaiden kokemasta koulukiusaamisesta, kouluviihtyvyydestä ja koulu-uupumuksesta.

Kiusaaminen kouluissa on vähentynyt, mutta kiusatuksi tulemisen kokemukset ovat yhteydessä koulu-uupumukseen. Koulu-uupumuksella ja koulussa viihtymisellä on nähtävissä melko selkeä yhteys.

Yksi tapa tarkastella suomalaisten koululaisten oppimisvaikeuksisia on kiinnittää huomiota tehostettuun ja erityiseen oppimisen tukeen. Työkalun (Linkki) perusteella voi havainnoida, kuinka oppimisen tuki kohdistuu kouluissa erityisesti poikiin. Pojista tehostettua tukea saa 11,4 %, kuin tytöillä vastaava luku on 6,5 %. Ero on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi.

Työkalu (Linkki) kertoo myös, kuinka oppimisen tuki jaksottuu peruskoulussa oppilaan iän mukaan. Tarjotun tuen määrä kasvaa ikävuosien myötä: peruskoulun loppuvaiheessa olevat oppilaat saavat kaksi kertaa enemmän tukea kuin peruskoulun aloittavat lapset. *Samalla kuitenkin tiedämme, että vahvempi tuki varhaisina vuosina on vaikuttavin tapa katkaista syrjäytymiskehitys.

Kuntien välillä on havaittavissa merkittäviä eroja oppilaille tarjotun tuen määrässä. Kuntien taloudellisella tilanteella ei näytä olevan yhteyttä kouluissa tarjottavan tuen määrään, vaan erot voivat johtua kuntien erilaisista myöntämiskäytännöistä.

Me-säätiön datasivusto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella, miten yksittäiset tekijät syrjäytymisilmiön taustalla ovat kehittyneet eri kunnissa ja minkälainen niiden kehitys on ollut suhteessa muihin indikaattoreihin.

Data on hyvä opettaja

Me-säätiö haastaa kunnat ja muut päätöksentekijät toimimaan vaikuttavammin datan avulla sekä tarkastelemaan oppilaiden hyvinvointia ja oppimista kokonaisuutena. Voidaksemme varmistaa koulutuksen tasa-arvon myös tulevaisuudessa, meidän on kohdennettava resursseja uudella tavalla. Tarkoituksena on auttaa koulumaailmaa toimimaan niin, että oikeanlaista apua on saatavilla ja tarjottu oppimisen tuki on aidosti vaikuttavaa.

22.3.2018 julkistetusta luokkakuvasta näkyy, miltä peruskoulussa näyttää tänään. Luokkakuva kertoo, että peruskoulu tarjoaa oppilaille tukea mutta se ei tällä hetkellä kohdennu varhaisiin vuosiin. Oppilaan kokonaisvaltainen tilanne jää liian usein huomiotta, sillä monen lapsen kohdalla ongelmat johtuvat monista eri tekijöistä koulussa ja sen ulkopuolella. Pelkkä yksittäiseen oppilaaseen kohdennettava tuki ei riitä vaan rinnalle tarvitaan koko kouluyhteisön uudenlaista kehittämistä.

Luokkakuva 2018 -tilaisuudessa keskusteluun osallistuivat mm. pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus, erityisasiantuntija Leena Pöntynen, Kuntaliitto, dekaani Antti Lönnqvist, Tampereen yliopisto, erityisopettaja Jenni Kallio, Lohjan kaupunki, sivistystoimenjohtaja Matti Hursti, Ylöjärven kaupunki sekä professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto.  Me-säätiöstä paikalla ovat toimitusjohtaja Ulla Nord ja analyytikko Jussi Pyykkönen.

Me-koulu, jossa jokaisella on hyvä koulupäivä

Pelkkä data  ei yksin riitä. Tarvitaan kokeiluja ja uusia konsepteja, jotta yksikään oppilas ei syrjäydy. Me-säätiö kehittää yhdessä kuntien ja koulujen kanssa toimintamallia, jotta voimme varmistaa, että jokainen oppilas saa riittävän tuen jo koulupolun alkuvaiheessa. Me-koulussa kehitetään ratkaisuja, jotta jokaisella on tasa-arvoiset edellytykset rakentaa myönteistä tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Tiina-Maija Toivola, Me-säätiö, ohjelmajohtaja, koulutus tiina-maija.toivola@mesaatio.fi
p. 050 5717045

Jussi Pyykkönen, Me-säätiö, Analytiikka & Työllisyys, jussi.pyykkonen@mesaatio.fi
p. 040 5773710

Uutinen 22.3.2018