Välitätkö huomennakin? – Case Icehearts

Icehearts-toimintamallin työväline on joukkueurheilu. Varhainen ja pitkäkestoinen tuki on tarkoitettu sekä lapsen että perheen hyväksi. Se hyödyttää myös sosiaalityötä, koulua ja vapaa-aikaa. 

Icehearts perustettiin 1996, jotta vakavista ongelmista kärsineet lapset ja nuoret saisivat tukea riittävän varhain. Joukkueeseen valittiin 24 poikaa, jotka olivat koulun, sosiaalityön tai vanhempien mukaan tuen tarpeessa jo 6-vuotiaina.  

Hyvä arki on joukkuelaji

Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Icehearts-toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea lapsille, joista on huomattu erityinen huoli.

Joukkueet kootaan moniammatillisesti, yhteistyössä varhaiskasvatuksen, sosiaalihuollon ja koulun kanssa lasten ollessa 6-vuotiaita. Yhtä joukkuetta luotsaa sitoutunut, koulutettu kasvattaja, joka työskentelee lasten paremman arjen puolesta.

Liikunta on hyvinvoinnin tuottamisen väline

Pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen Icehearts-toiminnan tavoitteena on, että yhdessä kokemisen ja oppimisen kautta lapsista kasvaa vastuuntuntoisia, hyvinvointia ympärilleen tuottavia aikuisia. Liikunta kutsuu mukaan ja motivoi toimimaan. Se on myös hyvä väline sosiaaliseen ja kasvatukselliseen työhön. 

Iceheartsissa mukana olleet nuoret kertovat tulleensa tulleensa kuulluiksi, nähdyiksi ja kohdatuiksi. He ovat oppineet sosiaalisia taitoja, kykyä toimia ryhmässä ja solmia kaverisuhteita. Kokemukset ja havainnot tasavertaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja turvallisen, pysyvän aikuisen (kasvattaja) merkityksellisyydestä toistuvat nuorten kertomuksissa.  

Vuosikausien työ palkitaan

Onnistumiset eivät synny itsestään ja nopeasti, vaan ne vaativat kasvattajalta vuosikausia sinnikästä työtä ja luottamista siihen, että koettu hyvä monistuu.

Kasvattajan työ on sitä, että päivästä toiseen luo uskoa, sanoittaa lapselle toivoa tulevasta ja välittää. Kasvattaja näyttää esimerkillä ja yhdessä opetellen ongelmanratkaisukeinoja, kulkee rinnalla, katsoo silmiin, koskettaa, hymyilee ja kertoo välittävänsä ja pysyvänsä. Se on myös kasvatuskumppanuutta lasten perheilleturvallinen luottoaikuinen kasvun matkalla. 

Joukkueella on iso merkitys Iceheartsin tarinassa. Se on kasvun yhteisö, johon kuuluminen muuttuu hiljalleen merkitykselliseksi, ja jossa jokaiselle löytyy oma paikka. Se on yhteiskuntakasvatusta: opitaan sietämään erilaisuutta ja huomioimaan joukkueen jäseniä. Radikalisoitumisen tehokkainta ehkäisyä on, jos ihmisellä on paikka yhteisössä, hän tulee kohdatuksi ja kokee olemassaolonsa merkitykselliseksi.  

Yhteisöön kuuluminen myös ehkäisee yksinäisyyttä ja myöhempää syrjäytymistä. Iceheartsissa tämä yhteinen matka kestää 12 vuotta, lapsuudesta aikuisuuteen.

Hyvä ihmissuhde kantaa yli vaikeuksien 

Ensimmäisen Iceheartsjoukkueen pojat viettivät kaksiviikkoisen kesäleirin 9-vuotiaina. Aloitimme päivän pallopeleillä koululla, josta siirryimme syömään paikalliseen päiväkotiin. Ruokailun jälkeen menimme jäähallille harjoittelemaan ja siitä siirryimme uimaan. Viimeisen leiripäivän jälkeen kasvattaja jakoi lapsille lahjoituksina saadut Saku Koivu pelipaidat. Onnistuneen, antoisan ja kasvattajalle raskaan viikon jälkeen paitoja jaettaessa kasvattajan ääni särähti, ja kyynel kihosi silmäkulmaan. Uusi pelaaja kysyi, miksi tuo mies itkee? Ensimmäisten joukossa mukaan valittu poika astui askeleen eteenpäin ja sanoi tulokkaalle: ”Se tykkää meistä niin paljon”. 

Hyvän ihmissuhteen kantokyky on rajaton

Icehearts perustuu ajatukselle siitä, että tuettuna ja ohjattuna lapsi selviää, vaikka perheessä olisikin vaikeuksia. Hyvän ihmissuhteen kantokyky on rajaton. Erään koulun rehtori totesi havainneensa, että mikäli oppilaan luvattomat poissalot koulussa alkavat kuudennella tai seitsemännellä luokalla, ne eivät lopu koskaan. Alueen Iceheartsjoukkueen nuorista yksikään ei lintsannut. ”Olette ansainneet kuntamme tuen”, rehtori kiitti. 

Icehearts on tutkitusti vaikuttavaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti vuonna 2015 selvityksen Iceheartstoimintamallin vaikuttavuudesta. Kolmentoista vuoden pitkittäistutkimuksessa seurataan viiden Iceheartsryhmän toimintaa. Ensimmäinen raportti julkaistiin syksyllä 2017 ja toinen syksyllä 2018Icehearts näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä.  

Icehearts-toiminta on tuottanut merkittäviä, konkreettisia tuloksia

Kasvattajamme havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa. Esimerkiksi: Koulussa käydään säännöllisesti ja käyttäytyminen koulussa ja kotona on parantunut. Aggressiivisuus ja pelokkuus ovat vähentyneet. Aikuisten kanssa on helpompi tulla toimeen ja kaverisuhteet ovat parantuneet. Kavereita on tullut lisää, sosiaaliset taidot sekä mieliala ovat kohentuneet ja itsetunto vahvistunut. Liikunnallisuus on lisääntynyt, ja lapsen ja vanhempien suhde parantunut. Perheen sisäiset suhteet ovat kohentuneet, ja vanhemmatkin jaksavat paremmin.  

Tulevaisuusinvestointi parhaimmasta päästä

Yhteistyössä Sitran, THL:n ja kuntien kanssa olemme saaneet työstää myös Icehearts-toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Yhden joukkueen säästöt ovat tutkija Petri Hillin tekemän investointilaskelman mukaan 857 000 euroa.  

Huomion arvoista laskelmassa on, että toiminta alkoi tuottaa säästöä kymmenen vuoden toiminnan jälkeen. Mistään pikavoitoista ei siis ole kyse, vaan toiminnan rahoitus tulee nähdä vahvasti tulevaisuusinvestointina.

Vaikuttavuuslaskelma perustuu palvelutarpeen muutoksista syntyneisiin säästöihin. Vertailuaineistona Hilli on käyttänyt THL:n valtakunnallista kohortti -87 aineistoa. Vaikuttavuuslaskelman mukaan Icehearts-toimintamallin avulla kyettiin puolittamaan NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) määrä selvityksen kohteena olleessa joukkueessa. Tämä huomioiden yhden Iceheartsjoukkueen laskennallinen nettosäästö yhteiskunnalle on 12 vuodessa 2,8 miljoonaa euroa.  

Skaalaaminen kannattaa – ja vaatii sitoutumista

Yhteiskunnallinen säästöpotentiaali on siis merkittävä, ja siksi Icehearts-mallin laajempaakin käyttöönottoa pitäisi pohtia vakavasti. Toiminnan skaalaaminen edellyttää pitkäjännitteistä ja poikkihallinnollista sitoutumista. Se vaatii useiden hallituskausien ylittäviä ratkaisuja. Myös toiminnan rahoitusmalleja tulee rakentaa innovatiivisesti uudenlaisella tavalla, joka ei ole projektiluontoinen ja pirstaleinen. 

Arki ensin ohjelmassa on viisi kohtaa, joissa jokaisessa Icehearts on apuna, yhdessä peruspalveluiden kanssa. Jotta vastaisimme kohderyhmän – syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuorten – tarpeisiin, tulisi Icehearts-joukkueita käynnistää vuosittain noin 150. Kahdentoista vuoden jälkeen (mikä on yhden joukkueen toiminta-aika) olisi toiminnassa 1800 joukkuetta, jolloin toiminnan vuosittaiset kokonaiskustannukset olisivat noin 100 miljoonaa euroa. Toiminnan piirissä olisi tällöin noin 40 000 lasta.  

Tulevaisuuteen voimme vaikuttaa yhdessä. Hyvinvoiva, tasavertainen ja turvallinen tulevaisuus vaatii investointeja. On satsattava niihin arjen tekoihin, joissa lapsi on tärkeinTämä on arvopäätös, jonka toteuttamiseen toivomme yhteiskunnan laajasti sitoutuvan.   

 

Ville Turkka
johtava asiantuntija
Suomen Icehearts ry

Teemu Vartiamäki
toiminnanjohtaja
Suomen Icehearts ry

Blogi 13.5.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin