Vaikutusten arviointi syrjäytymisen poistamisen tukena

Syrjäytyminen ei ole mikään luonnonlaki. Sen taustalla oleviin syihin voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisella päätöksenteolla.

Lasten ja nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä tehokkaasti, ja syrjään joutuneita lapsia ja nuoria voidaan auttaa. Varhaiskasvatus, koulu ja sen opiskeluhuolto, harrastukset, sosiaali- ja terveyspalvelut ja lapsiperheiden sosiaaliturva muodostavat perustan syrjäytymisen poistamiselle.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on joutunut viime vuosina usein väistymään lyhytnäköisten säästöpäätösten tieltä. Tästä kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Esimerkiksi aiemmat päätökset varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ja päiväkotien ryhmäkokojen suurentamisesta ovat erityisen huonoja heikommassa asemassa olevien lasten kannalta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suuret leikkaukset huonontavat eniten heikossa asemassa olevien nuorten tilannetta. Sosiaaliturvan leikkaukset vaikeuttavat entisestään köyhien perheiden tilannetta. Näitä päätöksiä tuskin olisi tehty, jos niiden vaikutukset olisi arvioitu riittävällä tavalla etukäteen.

Tarvitsemme vaikutusten arviointia ja nykyistä lapsi- ja nuorilähtöisempiä palveluita

Laadukas päätöksenteko perustuu riittävän laajaan vaikutusten arviointiin: mitä päätöksistä seuraa ihmisille, jotka ovat päätösten kohteina. Arviointi auttaa tekemään päätöksiä, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja auttavat heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten pääsemistä kiinni yhteisöihin ja yhteiskuntaan.

Syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen edellyttää jokaisen omaan tilanteeseen sopivaa tukea. Lapsilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan on kerättävä tietoa palveluiden ja niissä annettavan tuen vaikuttavuuden parantamiseksi. Sote-uudistuksessa on huolellisesti arvioitava lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset, jotta palveluita parannetaan, ei heikennetä.

Tällä hetkellä palveluiden hajanaisuus ja kohtaamisen puutteet heikentävät lasten, nuorten ja perheiden avun saantia. Peruspalvelut ja erityispalvelut ovat eriytyneet toisistaan. Peruspalvelujen piirissä ei kyetä antamaan riittävää tukea, ja pääsy erityispalveluiden piiriin kestää usein kauan, jolloin ongelmat pääsevät vaikeutumaan. Tämä näkyy esimerkiksi mielenterveyspalveluissa.

Avun piirissä ilman autetuksi tulemisen kokemusta

Lapsi tai nuori ja hänen perheensä saattaa olla usean palvelun piirissä ja kohdata lukuisia ammattilaisia, mutta jäädä silti vaille vaikuttavaa tukea. Monet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen yhteyttä ottaneet kertovat tästä. Palveluissa on vallalla lähetekulttuuri, jossa lapsi tai nuori lähetetään palveluista toiseen. Tällöin lapsi tai nuori joutuu kerta toisensa jälkeen kertomaan tilanteensa uudelleen eri ammattilaisille eikä luottamuksellista suhdetta pääse muodostumaan. Vastuun jakautuminen monelle taholle usein myös johtaa siihen, että kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa ja -vastuuta tilanteesta.

Vastuuaikuisen nimeämisen tärkeys

Lapselle tai nuorelle nimettävä vastuuhenkilö on tärkeä apu oikeanlaisen ja riittävän tuen saamisessa. Kohtaamiselle ja kuulemiselle, lapsen ja nuorten omien näkemysten huomioon ottamiselle on oltava aikaa ja tilaa. Palveluissa tulee myös huomioida koko perhe sen sijaan, että tuki kohdistuu vain yksittäiseen perheenjäseneen.

Lasten, nuorten ja perheiden tuen on oltava kynnyksetöntä. Pitää olla helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Näin tukea voidaan tarjota jo varhaisessa vaiheessa, eivätkä pienet pulmat pääse kasvamaan suuriksi ongelmiksi. Erityisen tärkeää on tuen saumaton kytkeytyminen arjen peruspalveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, kouluun ja sen opiskeluhuoltoon sekä neuvolaan.

Esa Iivonen
johtava asiantuntija
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Blogi 3.6.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin