Luottamusta vahvistamassa

Uudistuksissa on oltava valmiutta myös korjausliikkeisiin. Mikäli jokin ei toimi, on toimimattomien keinojen tilalle etsittävä uudet.

Arki ensin -ohjelma tähtää ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemiseen tarjoten ratkaisuksi useita näyttöön perustuvia palveluita. Sosiaaliturvauudistuksen kolkutellessa ovella väitän, että palveluiden lisäksi on puhuttava rahasta. Lisäksi on puhuttava luottamuksesta, sillä hyvää tarkoittava tuki kompastuu usein kodin kynnykseen.

Lapsiköyhyyden poistaminen on konkreettinen tavoite, joka kaikkiin käynnistettäviin hankkeisiin on syytä lisätä. Suomessa tarvitaan kipeästi perusturvan nostamista sellaiseksi, että sillä voi elää. Lisäksi on rohjettava puhua palkoista ja elämisen kustannuksista. Puolet köyhyysrajan alapuolella elävistä lapsista asuu perheissä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat käyvät töissä. Köyhien perheiden käytettävissä olevat tulot eivät palveluiden avulla lisäänny.

Käynnistys vaatii investointeja

Arki ensin -ohjelmassa korostetaan koulutuksen merkitystä. Koulutuksen kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat ajaneet ammattikoulutuksen kriisiin jättäen suuren joukon nuoria heitteille. Koulutuksen määrärahat on nostettava riittävälle tasolle niin, että myös oppilashuolto toimii lain tarkoittamalla tavalla.

Ongelmien ennaltaehkäisy edellyttää tuntuvia alkuinvestointeja. Korjaavia palveluita ei voi karsia ennen kuin ehkäisevät palvelut ovat kunnossa. Vasta riittävän seuranta-ajan kuluttua tiedetään, ovatko muutokset tuottaneet tuloksia. Uudistuksissa on oltava valmiutta myös korjausliikkeisiin. Mikäli jokin ei toimi, on toimimattomien keinojen tilalle etsittävä uudet.

Vaikka tietoa on paljon tutkimusta tarvitaan

Arki ensin -ohjelmassa todetaan, että Suomessa tiedetään jo tarpeeksi lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Tämä ei tarkoita, etteikö tutkimusta tarvita lisää. Esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteitä on helppo kritisoida, kun niiden vaikuttavuutta ei ole tutkittu. Eikä parhaimpienkaan rekistereiden avulla tavoiteta kaikkia tekijöitä, jotka lapsia ja nuoria haavoittavat: esimerkiksi yksinäisyys, kaltoinkohtelu ja epäluottamus toisiin ihmisiin jäävät rekistereissä näkymättömiin.

Katkaistaan vihamielisyyden kehä

Tutkimukset nimittäin osoittavat, että toisia ihmisiä kohtaan koettu epäluottamus on yhteydessä ongelmien ylisukupolvisuuteen. Koettu epäluottamus johtaa vihamielisyyden kehään, jossa ennakko-oletukset toisten ihmisten pahoista aikeista saavat jatkuvaa vahvistusta. (Kortteinen & Elovainio 2012.) Havainto ansaitsee huomiota. Jotta syrjäytymisen ylisukupolvisuus saataisiin katkaistua, tulee etenkin hauraassa asemassa olevien ihmisten luottamusta vahvistaa.

Tämä kaikki edellyttää yhteiskunnan avaintoimijoilta rehellistä itsetutkiskelua. Tukeeko yhteiskuntamme ihmisten luottamusta toisiin ihmisiin?

Elina Pekkarinen

Professori (ma.)
Lapsiasiavaltuutettu 1.5.2019 alkaen

 

Kortteinen, Matti & Elovainio, Marko (2012) Millä tavoin huono-osaisuus periytyy? Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Blogi 5.5.2019


Arki ensin -ohjelmaan mukaan lähteneet vaikuttajat kertovat blogissamme ajatuksistaan. Keskustelu on tärkeää, ja kriittisetkin huomiot ovat tervetulleita, jotta voimme kehittää ohjelmaa paremmaksi. Arki ensin ei saa jäädä vain sanoiksi. Se on vietävä konkretiaan, teoiksi.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan sosiaalisessa mediassa: #arkiensin